Chat with us, powered by LiveChat

Våre vilkår

Advokatfirmaet Skjold AS har generelle rutiner for oppdrag for klienter. Nedenfor følger en angivelse av en del hovedpunkter som ofte er av interesse for våre klienter.

Registrering av oppdraget
Innledningsvis avklares det om firmaet besitter tilstrekkelig kompetanse til å påta oss oppdraget. Videre vil det bli undersøkt om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Denne vurderingen skjer etter regler for god advokatskikk (RGA).

Det vil også bli foretatt lovpålagt identifikasjonskontroll i henhold til hvitvaskingsloven i forbindelse med at oppdraget etableres.

Taushetsplikt
Advokater har med noen få lovbestemte unntak taushetsplikt for de opplysninger advokaten får i forbindelse med en sak. Alle våre klienter kan ha tillit til at den informasjon som blir overlevert fra klienter vil bli behandlet konfidensielt av samtlige som arbeider i vårt firma.

Klageadgang
Dersom du har innvendinger til måten vårt arbeid er utført på, vil vi gjerne at du tar opp dette på et så tidlig tidspunkt som mulig slik at vi kan foreta endringer. Det er anledning til å klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg hvis man er misfornøyd med en advokats utførelse av et oppdrag. Nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Ansvars og forsikringsdekning
Advokatfirmaet Skjold AS har nødvendig sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av et eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Alle advokater i vårt firma har etablert sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring.

Oppdragsbekreftelse og endring av oppdragsvilkår
Ved oppdragets begynnelse vil oppdragsbekreftelse bli utstedt. Denne vil orientere om hva oppdraget går ut på, timepris for det aktuelle oppdraget. De betingelser som er avtalt for oppdraget gjelder normalt så lenge oppdraget varer med mindre annet avtales særskilt.

Timepriser
Gjennomgående faktureres vårt arbeid etter medgått tid, men fastpris kan i særskilte tilfeller avtales. Våre timepriser varierer ut fra type oppdrag og den kompetanse som kreves. Timeprisene avtales individuelt for hver enkelt sak og bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse. Minste timeenhet er 15 minutter.

Fakturering og betaling
Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden, timeantall og hvilke advokater som har utført dette.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg
Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Rettshjelpsforsikring
Ved etablering av oppdraget vil vi avklare om det foreligger rettshjelpsdekning via klientens forsikringsselskap. Klienten må selv fremskaffe forsikringsselskapets navn og polisenummer. De fleste privatpersoner har rettshjelpsdekning som en del av sin innboforsikring.

Rettshjelpsdekningen fritar ikke klienten for avsvaret med å betale for advokatens arbeid og innebærer ingen øvre grense for det totale faktureringsbeløp for en sak. Rettshjelpsdekningen omfatter ikke eventuelle omkostnigner man i en rettssak måtte bli pålagt å dekke for motparten.

Saksomkostninger i rettssaker
Advokatene innestår aldri for et bestemt utfall av en rettssak. Dette gjelder selv om man har antydet sannsynligheten for å få medhold av retten. Tapes en sak, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar. Timepris og faktureringsrutiner vil være avtalt mellom advokat og klient. I en rekke tilfeller vil avklaringer med klient, undersøkelser, møter osv. i en sak medføre langt mer arbeid enn hva som faktisk kommer til syne i forbindelse med gjennomføringen av en rettssak. Dette ressursforbruket skal fortløpende avtales med klienten og anses uansett som godkjent gjennom klientens betaling av fakturaer. Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten allikevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS

© 2016 Advokatfirmaet Skjold AS